KARLSHÖHE
 LUDWIGSBURG
»
Diakonat & Studium
»
Hochschulgemeinde
»
Kontakt

Hochschulgemeinde

Kontakt

Hochschulgemeinde
Paulusweg 4
71638 Ludwigsburg


Leitung:
Diakonin Viveka Haile
07141 965-240
viveka.haile[at]karlshoehe.de